Pandemia on koetellut jo yli vuoden suomalaisten mielenterveyttä. Taloudellisten säästöjen keskellä päättäjiltä vaaditaan viisautta, jotta emme toista 1990-luvun laman virheitä. Meillä ei ole varaa säästää lasten ja nuorten terveydestä. On toimittava nyt!

Pitkäjänteinen, ennaltaehkäisevä mielenterveystyö lisää hyvinvointia, tasa-arvoa ja tuo säästöjä. Lasten ja nuorten syrjäytyminen on sekä inhimillinen että taloudellinen tragedia, joka huolestuttaa ja koskettaa paitsi lasta ja hänen lähipiiriään myös yhteiskuntaa laajemmin. Tuusulan Vihreät on tehnyt aloitteen Mielenterveyden ensiaputaitojen koulutuksesta kaikille opettajille ja oppilaille. Tästä on hyvä jatkaa.

Tunne- ja vuorovaikutustaidot lisäävät tutkitusti koettua onnellisuutta, vastoinkäymisistä selviytymistä sekä arjesta nauttimista. Näihin taitoihin kuuluu muun muassa omien tunteiden tunnistaminen ja sanoittaminen, tunteiden säätely sekä empatia- ja kaveritaidot. Vuoden 2016 opetussuunnitelmassa koulut velvoitetaan vahvasti opettamaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja.

Pitkittyneen pandemian aiheuttama kuormitus näkyy kouluissa monenlaisina konfliktitilanteina. Kiusaamisen ennaltaehkäisemisessä tunnekasvatuksella voi olla ratkaiseva vaikutus. Hyvät tunnetaidot lisäävät kaveritaitoja ja estävät kiusaamista. Pitkäkestoisella kiusaamisella on vakavia sosiaalisia, yhteiskunnallisia ja taloudellisia seurauksia, kuten yksinäisyyttä ja mielenterveyden pulmia.

Tuusulan kouluissa on tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemiseksi käytössä jo monia hyviä ohjelmia ja toimintamalleja kuten MiniVerso, KiVa Koulu ja ProKoulu. Toimintaa tulee kuitenkin yhtenäistää, jotta se on tasa-arvoisesti kaikkien tavoitettavissa. Kunnan tehtävä on päättää toimintamallista ja kohdentaa resurssit lasten ja perheiden kanssa työskenteleville tahoille. Varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa säännölliselle opetuksen järjestämiselle tulee luoda mahdollisuus, eikä se voi olla pois jonkin muun oppiaineen opettamisesta. Tarvitsemme tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamiselle oman aseman varhaiskasvatuksessa ja oppitunnin ainakin alakoulun luokille 1–6.

Lisäksi tarvitaan tieteellisesti tutkittuun tietoon perustuvaa yhtenäistä koulutusta vanhemmille, neuvoloiden terveydenhoitajille, varhaiskasvattajille ja opettajille. Eri alojen ammattilaiset ovat tunnetaitojen ohjaamisessa hyvin eri lähtökohdissa ja siksi myös lapset ja perheet saavat erilaista ja eritasoista tukea ja ohjausta. Kodeille tulee tarjota tietoa ja neuvoja tunnetaitojen opettamiseksi lapsille.

Me allekirjoittaneet haluamme, että Tuusula toimii edelläkävijänä yhtenäisen tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamisen suunnittelussa ja toteuttamisessa vauvaiästä aina aikuisuuteen saakka.

Mari Vesa
ympäristötarkastaja
kuntavaaliehdokas 2021

Eeva-Mari Vehkanen
varhaiskasvatuksen opettaja
kuntavaaliehdokas 2021

Petra Masko
erityisluokanopettaja, tunne- ja tietoisuustaito-ohjaaja
kuntavaaliehdokas 2021

Marita Rinne
erityisopettaja
kuntavaaliehdokas 2021

Kirjoitus on julkaistu Keski-Uusimaassa 25.4.2021.