Tuusulan Vihreät pitää erittäin tärkeänä, että Tuusula saa vihdoin yleiskaavan ohjaamaan maankäyttöä lähes koko kunnan alueella.

Tuusulan Vihreät toteaa, että yleiskaavaehdotukseen nyt loppumetreillä tuodut yksityiskohtaiset muutokset ovat tarpeettomia. Ne ovat mahdollisilta hyödyiltään vähäisiä mutta mahdollisilta ja todennäköisiltä haitoiltaan merkittäviä. Muutokset ovat tavoitteineen osittain keskenään myös ristiriidassa, niillä pyritään ratkaisemaan ongelmia, joita ehdotukset tosiasiallisesti saattavat pahentaa. Muutokset ovat kestämättömiä niin taloudellisesti, kuin ekologisesti.

Tuusula ei tarvitse yleiskaavaan lisää kaavavarantoa asuin- tai edes omakotirakentamiseen. Yleiskaavan pohjaehdotuksessa olisi ollut riittävästi kaavavarantoa – yli 68 000 asukkaan tarpeisiin vuoteen 2040 mennessä.

Tuusulassa ei ole näin ollen tarvetta varata asuinrakentamiseen virkistysalueita Riihikalliosta, Jokelasta ja maisemapeltoja Lahelasta. Asumiseen nyt korvamerkittyjen uusien alueiden merkitys on vähäinen asuntotuotannossa mutta merkittävä siinä tarkoituksessa kuin niiden merkitys on tähän asti tunnistettu: virkistyskäytössä ja miellyttävän maaseutumaisen miljöön luomisessa.

Yleiskaavaehdotuksen pohjaesityksen on laatinut kaavaa pitkään tehnyt maankäytön asiantuntija. Työtä on tehty Tuusulassa pitkään poliittisessa ohjauksessa. Pohjaesitys oli Tuusulan vasta hyväksytyn strategian ja vision mukainen.

Yksittäisten lauseiden poistaminen selityksistä ei poista yhtään rakentamiseen liittyvää byrokratiaa eikä se poista mahdollisia rakentamisen esteitä alueella. Kaavamerkintä estää yhä jatkossakin rakentamisen monilla paikoilla, mutta lauseiden poiston jälkeen tämä ei käy enää avoimesti selville merkinnän selityksestä.

Jotta asuinalueiden tehokkuusvaatimukset olisivat lainvoimaisia, tulee ne siirtää määräysosaan. Sama koskee myös mainintoja kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuuksista.
Kerrostalovaltaiselle alueelle tulisi määrittää minimitehokkuus alueen tiiviyden takaamiseksi. Nyt kaavamääräykset mahdollistavat sen, että AK-alueelle rakennettaisiin lähes puolet pientaloja, eikä alueesta tulisi tällöin tiiveydeltään sellainen, jota yleiskaavassa pyritään kuvaamaan. Yleiskaavan ohjaava vaikutus jää liian vähäiseksi.

Erityisen haitallisena pidämme Tuusulanjoentien jatkon lisäämistä Tuusulanväylälle. Asiaa on selvitetty jo aiemmin, ja selvitysten mukaan Tuusulanjoentien jatketta ei tarvita. Tie leikkaisi Ruotsinkylän tutkimusmetsää, tuhoaisi useita merkittäviä ja pitkäkestoisia Luonnonvarakeskuksen kenttäkokeita ja rikkoisi suositun polkureitistön.

Lahelan liikenneyhteyksiä tulee parantaa, mutta siihen on parempia ja halvempia vaihtoehtoja, kuten Maisalantien perusparannus. Nyt ehdotettava tieratkaisu olisi kallis sekä taloudellisesti että luonto- ja virkistysarvojen näkökulmasta.

Tutkimusmetsän pohjoisosassa on lähekkäin noin 30 pitkäaikaista metsäntutkimuksen koetta. Tien alle jäisi mm. kuusen juurikäävän leviämistä tutkiva koe, metsänjalostuksen tutkimusaineistoja ja ulkomaisten puulajien kokeita, joissa tutkitaan puulajien soveltuvuutta Suomen olosuhteisiin ja ilmastonmuutokseen. Alueella on satavuotiaita koemetsiä. Juurikääpätutkimus ulottuu vuoteen 2080–2090. Juurikääpä on taloudellisesti Suomen metsien pahin lahottajasieni.

Emme näe mielekkääksi haitata sellaista tutkimustoimintaa, jossa pyritään estämään metsänomistajille koituvia haittoja ja taloudellisia tappioita tai näe mielekkääksi haitata tutkimustoimintaa, joka edistää kykyämme sopeutua ilmastonmuutokseen.

Tuusulanjoentien jatketta vastustavat muun muassa Metsähallitus, Luonnonvarakeskus ja Suomen Luonnonsuojeluliiton Tuusulan-yhdistys, monet tuusulalaiset ja myös me, Tuusulan vihreät ry.

Ruotsinkylän tutkimusmetsä on jo yksinomaan luonto- ja virkistysalueena vertaansa vailla. Tuusulassa tai Etelä-Suomessa ei ole liikaa laajoja metsäalueita, joihin ei kohdistu rakentamispaineita.

Liikennevirtatarkasteluista ilmenee, että autoliikenteen varaan ei tulevaisuudessa voi tukeutua. Tuusulassa on pääradan varrella Jokelan lisäksi lakkautetut seisakkeet. Koska raideliikenne on ympäristön kannalta tulevaisuuden päästötön ja ilmastoystävällinen liikkumisen muoto. Mikäli tonttivarantoa pitää lisätä ehdotamme, että Nuppulinna merkitään asutuksen selvitysalueeksi. Tällä voisi olla mahdollista vaikuttaa lisäraiteen suunnitteluun, niin että seisake voitaisiin ottaa jollain aikavälillä takaisin käyttöön.

Tuusulassa Tuusulan Vihreät ry:n ja sen hallituksen puolesta,

Petteri Lahtinen, puheenjohtaja