Tuusulan pormestariohjelma allekirjoitettiin – Tuusula tekee ilmasto-ohjelman ja sitoutuu kestävän kehityksen tavoitteisiin

Kaikki Tuusulassa kuntavaaleissa 2021 valtuutettuja saaneet puolueet ja ryhmät ovat allekirjoittaneet Tuusulan pormestariohjelman valtuustokaudelle 2021–2025. Ryhmät ovat samalla sopineet keskeisten luottamuspaikkojen jakamisesta ryhmien välillä. Pormestariohjelman neuvottelut aloitettiin heti vaalituloksen selvittyä.

– Kaikilla ryhmillä oli hyvin samankaltainen tilannekuva ja yhteensovitettavissa oleva visio kunnan tulevaisuudesta, kertoo neuvotteluja vetänyt Kokoomuksen pormestariehdokas Kalle Ikkelä.

– Löysimme asiakysymyksissä enemmän yhteistä kuin eroavaisuuksia. Tämän pohjalta neuvottelut etenivät hyvässä hengessä. Olemme yhteistyössä luoneet polun tulevalle valtuustokaudelle ja meillä on aito mahdollisuus aloittaa uuden Tuusulan rakentaminen koko valtuuston voimin, Ikkelä jatkaa.

Vihreät iloitsevat ohjelmassa sovitusta ilmasto-ohjelmasta.

Pormestarin paikka on neuvotteluiden tuloksena Kokoomuksella, ensimmäisen apulaispormestarin paikka Tuusulan Puolesta -ryhmällä ja toisen apulaispormestarin paikan jakavat keskenään Perussuomalaiset ja SDP. Valtuuston puheenjohtajan kausi on myös jaettu Perussuomalaisten ja SDP:n välillä.

– Vihreät iloitsevat ohjelmassa sovitusta ilmasto-ohjelmasta ja ennaltaehkäisevän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön vahvistamisesta, Vihreiden neuvottelija Outi Huusko sanoo.

Tuusulan puolesta ry katsoo, että kaikkien ryhmien hyväksymä pormestariohjelma ja paikkajako on pohja tulevan valtuustokauden hyvälle yhteistyölle.

– Paikkajako ei merkittävimpien luottamustehtävien osalta täytä täysin toiveitamme, se poikkeaa Tuusulan aiemmasta käytännöstä. OIemme kuitenkin vahvasti mukana rakentamassa yhdessä kuntalaislähtöistä ohjelmaa toimien sillanrakentajina. Tunnemme myös tyytyväisyyttä saatuamme kirjaukset sivistyksen toimialueen tärkeydestä, kestävästä kehityksestä ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, Tupun neuvottelija Jari Anttalainen sanoo.

Perussuomalaiset ovat tyytyväisiä neuvotteluihin, jossa kaikki ryhmät tulivat pormestarisopimukseen mukaan.

– Tämä antaa mahdollisuudet hyvälle yhteistyölle tulevalla valtuustokaudella, Perussuomalaisten neuvottelija Jari Immonen sanoo.

– Asiallinen pormestariohjelma saatiin hyvässä yhteistyössä valmiiksi ja yksimielisesti. Paikkajakokin ryhmien välillä on saatu jotakuinkin valmiiksi, joten tästä on hyvä jatkaa yhteistä taivalta uuteen valtuustokauteen. Näin tehdään yhdessä uutta Tuusulaa, SDP:n neuvottelija Arto Lindberg sanoo.

– Tuusulan Keskusta on osallistunut valtuustokauden suunnitteluohjelman laatimiseen ja hyväksynyt muiden ryhmien ohella sisällön. Ohjelman kehittäminen jatkuu syksyllä kuntastrategian päivittämisellä. Tuusulan Keskusta suhtautuu edelleen kriittisesti luottamushenkilökeskeiseen johtamiseen. Tavoitteenamme on tarkastella, vertailla ja tutkia puolueettomasti luottamushenkilövetoisen ja ammattijohtajamallin sopivuutta Tuusulan kaltaisen kunnan johtamiseen. Noudatamme luottamushenkilöpaikkojen jaossa puolueen periaatteita, äänestäjien tahtoa, oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa, Keskustan neuvottelija Anu Åberg sanoo.

Tuusulan Vasemmisto oli aloitteellinen esimerkiksi henkilöstöön ja hyvinvointiin sekä terveyteen liittyvien kirjausten tuomisessa pormestariohjelmaan.

– On tärkeää, että kaikki tuusulalaiset otetaan pormestariohjelmassa huomioon, Vasemmistoliiton neuvottelija Hanna Catani sanoo.

– Tuusulan KD on tyytyväinen neuvoteltuun pormestariohjelmaan, joka vastaa riittävän hyvin vaaleissa asettamiamme tavoitteita. Kokoomuksen vetämät neuvottelut sujuivat asiallisesti ja kaikki osapuolet saivat äänensä kuuluville. Alkuasetelma on hyvä tulevalle valtuustokaudelle. Kristillisdemokraattien neuvottelija Heikki Halme sanoo.

Nostoja pormestariohjelmasta

KESTÄVÄ KEHITYS

 • Kunnan tulee omissa toimissaan etsiä kustannustehokkaita tapoja vähentää hiilijalanjälkeä ja hankinnoissaan suosia tuotteita ja palveluita, joiden tuottamisesta syntyy vähiten päästöjä ilman merkittävää elinkaaren aikaista kustannusvaikutusta. Edistämme kunnan toiminnoissa kestävää kehitystä edellisen valtuustokauden tavoitteiden ja toimenpiteiden pohjalta.
 • Tuusula sitoutuu kestävän kehityksen tavoitteisiin. Otamme huomioon luonnon monimuotoisuuden, luonnonympäristömme ja virkistysaluetarpeet sekä kiertotalouden mahdollisuudet.
 • Kunta valmistelee ilmasto-ohjelman, jossa määritellään Tuusulan ilmastotavoitteet, seurataan niiden toteutumista ja jonka pohjalta arvioidaan kunnan hankkeiden vaikutusta ilmastoon.

PALVELUT

 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen panostetaan Tuusulassa. Ennaltaehkäisevää työtä kehitetään läpäisemään kaikki toimialueet. Lautakunnan roolia vahvistetaan niin, että se edistää jatkossa aktiivisesti kunnan hyte-työtä ja luo sille tavoitteet ja mittarit, joita seurataan vuosittain.
 • Kehitämme Tuusulaan yritysmyönteisenä kuntana.

SIVISTYS

 • Jatkamme nollatoleranssia sisäilmaongelmissa.
 • Kohdennamme kasvatuksen ja sivistyksen resurssit niin, että ryhmäkoot pysyvät opetuksen ja toiminnan järjestämisen kannalta sopivan kokoisina niin varhaiskasvatuksessa kuin opetuksessa. Varmistamme kasvun ja oppimisen tuen resurssien riittävyyden.
 • Turvaamme ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja alakouluopetuksen Tuusulassa.
 • Tuusulan tavoitteena on olla kasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta.

KUNTALAISTEN OSALLISTUMISMAHDOLLISUUDET

 • Tuusula on Suomen kärkikuntia kuntalaisten osallistamisessa. Kehitämme kuntalaisten osallistumisen mahdollisuuksia.
 • Kuulemme kuntalaisia muutosten yhteydessä. Arvioimme päätösten vaikutuksia ennakkoon.
 • Päätöksiä valmisteltaessa ja tehtäessä otamme huomioon sen, miten ne vaikuttavat kuntalaisiin, ympäristöön, organisaatioon, henkilöstöön ja talouteen.

KULTTUURI JA VAPAA-AIKA

 • Tuomme kulttuurihistorian rinnalle elävää kulttuuria Tuusulan pito- ja vetovoimatekijäksi.
 • Kehitämme lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia esimerkiksi harrastamisen Suomen mallin mukaisesti.
 • Teemme yhteistyötä yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa, jotta voimme tuottaa monipuolisia kulttuuripalveluita, kaupallisia palveluita ja harrastusmahdollisuuksia koko Tuusulassa.

LIIKENNE

 • Tuusula kehittää HSL-linjastoa palvelemaan kuntalaisia entistä paremmin ja tutkii mahdollisuutta järjestää kutsuliikennettä haja-asutusalueilla. Varaudumme pääradan lisäraiteiden tuomaan palvelutason parantumiseen.
 • Pyöräilyä edistetään aiemmin laaditun suunnitelman pohjalta.

KUNNAN TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN

 • Edistämme ketterien menetelmien käyttöönottoa ja digitalisaatiota kunnan organisaatiossa.
 • Tuusula on vetovoimainen työnantaja, joka huolehtii työntekijöiden koulutuksesta ja ammatillisesta kasvusta sekä terveellisestä ja turvallisesta työympäristöstä. Hyvä työnantajamielikuva auttaa pätevän henkilöstön rekrytoinnissa.

KORONA-EXIT

 • Varaamme resursseja koronan jälkihoitoon ja pyrimme korjaamaan pandemian aiheuttamat ongelmat oppilaiden oppimisessa ja erityisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnissa.
 • Osoitamme lisäresursseja työllisyyden parantumiseen.

Tuusulan pormestariohjelma 2021–2025